• Lorem ipsum

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren. Laatste aanpassingen: 01-06-2022

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer:

 • Season Bags 
 • Sonseweg 17 
 • 5492 NC Sint-Oedenrode 
 • Tel: 06-12836714
 • E-mail: [email protected]
 • KvK-nummer: 81433654
 • BTW-identificatienummer: NL 003568716B75

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 • 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Season Bags zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 
 • 2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
 • 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
 • 2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Season Bags worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Season Bags ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
 • 2.5 Season Bags verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 

 • 3.1 Alle aanbiedingen van Season Bags zijn vrijblijvend en Season Bags behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het aanbod te wijzigen. Zie ook artikel 4.7. 
 • 3.2 Alle aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving en waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten. Season Bags kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Season Bags niet.
 • 3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Season Bags. Season Bags is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Season Bags dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 

 • 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
 • 4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op dezelfde dag als de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • 4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij bankoverschrijvingen geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van Season Bags. Payment provider Mollie verzorgt de afhandeling van de online transacties.
 • 4.4 Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dient u onverwijld aan Season Bags te melden.
 • 4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Season Bags bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Season Bags haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Season Bags om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 
 • 4.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Season Bags gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 
 • 4.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Season Bags, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 5. Levering 

 • 5.1 De door Season Bags opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
 • 5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 
 • 5.3 Indien u aan Season Bags schriftelijk opgave doet van een adres, is Season Bags gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Season Bags schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 5.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Season Bags tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan Season Bags bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6. Reclamatie 

 • 6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Season Bags daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via e-mail) in kennis te stellen. 
 • 6.2 Na schriftelijke kennisgeving dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Season Bags de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
 • 6.3 Indien u Season Bags niet binnen 14 dagen in kennis heeft gesteld dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden is de koop een feit.
 • 6.4 U heeft 30 dagen de tijd, vanaf de ontvangstdatum, om de geleverde producten te retourneren.
 • 6.5 Season Bags gaat ervan uit dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Het product zal slechts uitgepakt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

 

Artikel 7. Retournering

 • 7.1 Indien u producten retourneert dient dit inclusief alle geleverde toebehoren, binnen 30 dagen te gebeuren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking; conform de door Season Bags verstrekte instructies.
 • 7.2. De kosten van retournering zijn voor rekening van u tenzij Season Bags schriftelijk iets anders met u is overeengekomen. 
 • 7.3 Na ontvangst van de producten zal Season Bags u een vervangend product sturen of het aankoopbedrag inclusief de daarbij behorende verzendkosten, mits de gehele bestelling is geretourneerd, binnen 14 dagen restitueren.
 • 7.4 Season Bags restitueert middels hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij anders wordt overeengekomen. 

 

Artikel 8. Garantie 

 • 8.1 Op de lederwaren van Season Bags is de wettelijke garantie van toepassing. Indien onvolkomenheden worden geconstateerd, kan het product kosteloos worden geretourneerd onder de voorwaarden genoemd bij retourneren.
 • 8.2 Een eventuele vergoeding zal altijd in verhouding staan tot het aankoopbedrag (dus niet tot de oorspronkelijke verkoopprijs) en de gebruiksduur.
 • 8.2 Defecten en oneffenheden zoals omschreven bij een B-keus artikel vallen buiten de garantie.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • 9.1  Iedere aansprakelijkheid van Season Bags voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Season Bags is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Season Bags aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten, met inbegrip van het verpakkingsmateriaal, van Season Bags. De aansprakelijkheid van Season Bags is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product.
 • 9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Season Bags, dan wel tussen Season Bags en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Season Bags, is Season Bags niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Season Bags. 

 

Artikel 10. Overmacht 

 • 10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Season Bags in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Season Bags gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
 • 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Season Bags kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

 • 11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Season Bags verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

 

Artikel 12. Copyright, intellectuele en industriële eigendomsrechten

 • 12.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Season Bags geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
 • 12.2 De eigendomsrechten met betrekking tot de foto's en teksten op deze website berusten bij Season Bags / Silanto. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het gebruik hiervan door derden niet toegestaan.
 • 12.3 Season Bags garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 13. Privacy

 • 13.1 Season Bags garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw toestemming. Season Bags neemt uw gegevens op in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
 • 13.2 Season Bags voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming "AVG" en heeft haar werkwijze vastgelegd in de privacyverklaring.

 

Artikel 14. Diversen

 • 14.1 Wanneer door Season Bags gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Season Bags deze Voorwaarden soepel toepast. 
 • 14.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Season Bags in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Season Bags vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
 • 14.3 Season Bags is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 • 15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 • 15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.